گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی تافل

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/&quot;&gt; گرامر زبان انگلیسی&lt;/a&gt; تافل&lt;/h2&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;در ازمون تافل تقریبا باید تمام گرامر ها را بلد باشید اما بعضی از گرامر ها را ما در این جا به طور اختصار توضیح دادیم که از بقیه مهم تر هستند&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://en.oxforddictionaries.com/grammar&quot;&gt;grammar&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCAoC97BeBD1qR4HhxAIMAEiFmlyBjfrEXo175yT9DXhri_sNO&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری ساختن جمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری در &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;زمان گذشته استمراری در زبان فارسی در واقع همان ماضی بعید استمراری است که مطابق بقیه زما ن ها از قاعده و نظم خاصی تبعیت می کند که ما فرمول زیر را برای ساخت جمله به صورت ماضی بعید استمراری شرح می دهیم&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;فاعل + been+had+فعل + ing&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;برای اینکه جمله منفی بسازید فقط کافیه به جمله not اضافه کنیم و مطابق فرمول زیر عمل کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فاعل +been+not+had+فعل +ing&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;I had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;من می راندم&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;you had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;تو می راندی&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;we had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;ما می راندیم&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;they had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;ان ها می راندند&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;he had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;او می راند&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;you had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;شما می راندید&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;یادگیری جملات شرطی در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHs-oCOe0q8jAjj9rpGV9aWHpk_mWpJQxGorClBKIu-oTz4J2Y&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به طور کلی هر گاه کاری بستگی به انجام عمل دیگری داشته باشد ان را جمله شرطی می گویند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به جای if در جملات شرطی می توان از کلمات مترادف ان ها استفاده کر مهم ترین این کلمات عبارت اند از&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If not&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Unless&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or less&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Other wise&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;It is time we were at school&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;But for the storm , we should arrived earlier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;زمان های شرطی&lt;br /&gt;1-برای گمانه زنی درمورد آنچه ممکن است اتفاق بیوفتد,&lt;br /&gt;2-آنچه ممکن بود اتفاق بیوفتد&lt;br /&gt;3-و آنچه آرزو داریم که اتفاق بیوفتد استفاده میشوند.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;برای آغاز جملات شرطی اکثرا از if استفاده میشود. بسیاری از افعال در جملات شرطی با یکی از زمان های گذشته ساخته میشوند.&lt;br /&gt;به این نوع زمان &amp;quot;گذشته &amp;quot;غیر واقعی&amp;quot; یا &amp;quot;the unreal past&amp;quot; گفته میشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقی در گذشته نیست.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع قوی در گرامر زبان انگلیسی جنلات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i ask him ,he will do it for me .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;مثال دیگر&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you drink this dirty water,you will get sick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در این گونه جملات فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط در زمان اینده ی ساده است&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;If you come here ,we shall go to the cinama .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر اینجا بیایی به سینما خواهیم رفت .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط به صورت امر :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you see him , give him this massage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر او را دیدی این پیام را به او برسان .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال و جواب شرط هر دو در زمان حال ساده باشند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you put some ice in a warm pot , it change into water .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you solve this problem , you can get a good prize .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید&lt;/p&gt;&lt;p&gt;چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری طریقه مجهول کردن آینده در گذشته ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;مفعول جمله معلوم +be + would should +قسمت سوم اصلی فعل + by +فاعل جمله معلوم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Our teacher would do it&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It would be done by our teacher&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری طریقه مجهول کردن اینده کامل در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;مفعول جمله معلوم +been +have +will shall +قسمت سوم فعل اصلی +by +فاعل جمله معلوم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You will have seen your friends&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Your friends wil have been seen by you&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری کاربرد قید ربط where در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این کلمه اشاره به مکان می کمد و در حقیقت به جای in which به کار می رود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;This is the city were i was born&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری کاربرد قید ربط when در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این کلمه به جای in which یا on which به کار می رود&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;The year when he was born&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSI1S3Si6xbywLDW98miY2YGfYcYMxHZFubwXnB2fLAwzlMrjnNvw&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt; یادگیری کاربرد&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;ضمیر ربط which موارد و کاربرد ان در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این کلمه در وسط جمله به عنوان کلمه ربط به گار می رود این کلمه به معنی که در فارسی است و اشاره به اشیا می کند این کلمه نیز حالت فعلی و مفعولی دارد که بعد از ان فعل یا فاعل به کار می رود و نیز قبل از ان حروف اضافه هایی مانند about with in on و غیزه به کار می رود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The book which is on the desk is very cheap&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The book which i bought last week was very interesting&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Which را می توان در حالت مفعولی از جمله حذف کرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt; &lt;/h2&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در سه شنبه 4 مهر 1397ساعت 20:19 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 23

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->