گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;یادگیری طرز ساختن جمله در &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/conditional-sentences/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwxeiVNs-19fFYkHRoewI0-iBoGKVNFZZ8pSL0MJ5JHU36i2Zi&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;قسمت سوال شرط را subordinate و جزای شرط را principle cluase می گویند .&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;طرز ساختن &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/&quot;&gt;گرامر&lt;/a&gt; زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;If you put some ice in a warm pot , it change into water .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you solve this problem , you can get a good prize .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید&lt;/p&gt;&lt;p&gt;چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i ask him ,he will do it for me .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;مثال دیگر&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you drink this dirty water,you will get sick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در این نوع جملات امکان و احتمال انجام عمل وجود دارد .به طور کلی جملات شرطی ممکن را می توان به سه گروه تقسیم کرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملات شرطی ممکن با امکان وقوع قوی&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملات شرطی ممکن با امکان احتمال وقوع ضعیف&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع خیلی ضعیف&lt;/p&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;معرفی اقسام شرط در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3LDuJnRkZ1BZE6LsVW5aoEGB5aY7B42GrnYinwIfLvSlYtShvQg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به طور کلی از نظر امکان وقوع کار جملات شرطی را به دو دسته تقسیم می کنند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ممکن و غیر ممکن&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به طور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب شرط یا جززای شرط رابطه ی کاملا مستقیمی با انجام فعل سوال شرط دارد :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر زود حرکت می کردم به قطار می رسیدم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i left early ,i should get the rain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در صورتی که سوال شرط در اغاز جمله قرار بگیرد ان را به وسیله ی (،) از بقیه جمله جدا می کنیم ولی چنان چه سوال شرط بعد از جواب در ایو نیازی به ان نیست&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;معرفی جملات شرطی غیر ممکن در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این نوع جملات خود بر دو دسته تقسیم می شوند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شرط مربوط با اینده امکان وقوع این شرط تقریبا غیر ممکن است&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;مثال برای ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;شرط مربوط به گذشته شرطی که مربوط به گذشته است و انجام ان کاملا غیر ممکن است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If he should accept my proposal ,he may succeed in his life .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر تصادفا پیشنهاد های من را بپذیرد ممکن است در زندگی اش موفق شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;امکان پذیرفتن در این پیشنهاد ها کم است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you should come across with my friend , give him this parcel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر تصادفا با دوستم روبه رو شدی این بسته را به او بده&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supposing he asked you to go with him , what would you do&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فرض کنیم از شما خواهش کرد که با او بروید چه خواهید کرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;He will not be able to get get his desires unless he tries hard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;او به ارزو هایش نخواهد رسید مگر این که سخو بکوشد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بعد از ترکیب های زیر چون عملی فرضی مورد نظر است به جای زمان حال فعل از گذشته و به جای ماضی نقلی از ماضی بعید استفاده می شود . این ترکیب ها عبارت اند از&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I wish ,it is time ,if only ,as if , as thought&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I whish i were 10 years younger now&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ای کاش اکنون ده سال جوان تر بددم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I wish i had seen you yesterday&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ای کاش شما را دیروز می دیدم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It is time we were at school&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;But for the storm , we should arrived earlier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;در این گونه جملات با این که منظور از بیان شرط زمان حال و گاهی اینده است چون عمل فرضی است .فعل سوال شرط در گذشته ی التزامی و فعل جواب شرط با should یا would و mightیا couldبا مصدر ساده است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If he took his exams tomarrow ,he might pass them&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر فردا امتحاناتش را می داد ممکن بود قبول شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در این جمله فرض قضیه مورد نظر است که احتمالش خیلی ضعیف است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i studied this book ,i would buy it .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر این کتاب را مطالعه می کردم ان را می خریدم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;صورت فرضی قضیه مورد نظر است مطالعه نمی کنم و در نتیجه نیز نمی خرم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;این نوع شرط را شرط حال می گویند که متضمن یک امر منفی و تصوری است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;گاهی فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده می یازند در این صورت امکان وقوع عمل از شرط تصوری بیش تر است و انجام شرط به موافقت عامل دیکر بستگی دارد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you would put up with difficulties ,i might support you&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر با مشکلات می ساختید ممکن بود از شما حمایت کنم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you had known this matter yesterday , i should have told it to you&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر دیروز این مطلب را می دانستم ان را به شما می گفتم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you had solved this problem , you could have passed your exam&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;اگر این مسئله را حل کرده بودید می توانستید در امتحان قبول شوید&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQF1qvpHRdFM7YXm-vZ3X2v8CMlnvVfz_5HkB-UWow6G5jUmTRxug&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/&quot;&gt;گرامر انگلیسی&lt;/a&gt;&amp;nbsp;آموزش صفر تا صد &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/tag/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1397ساعت 21:42 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 26

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->