گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی حال ساده

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2 style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/&quot;&gt;گرامر انگلیسی&lt;/a&gt; زمان حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlaoLSVV55Pc6sTAGhOU1HopTcvEyPuZ1unPwTuEaFZH5A_Mg5&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;در چه مواردی از &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/simple-present/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/a&gt; استفاده میکنیم؟&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;1-وقتی بخواهیم حقیقت یا علمی را بیان کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-وقتی بخواهیم دو عمل که یکی در زمان کوتاه تر و دیگری در زمان طولانی تر انجام شده بیان کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-وقتی نقل قولی از بزرگان یا دانشمندان را بخواهیم بیان کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-برای به کار بردن عاداتی که تکرار می شوند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5-برنامه های اینده که برنامه ریزی شده اند .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6-برای فعل های حالت که علایق شخصی فردی رانشان می دهند .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7-برای بیان توانایی ها و استعداد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8- بعد از حرف های ربط&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;مثال برای usage &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/&quot;&gt;گرامر&lt;/a&gt; زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;she likes plant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;she solves problem&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.....:antony rabbin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;she usually drive to hospital&lt;/p&gt;&lt;p&gt;she born in tehran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ali has a ticket tomarrow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;zahra has black eyes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;i see my mother every tuesday&lt;/p&gt;&lt;p&gt;i go to gym every day&lt;/p&gt;&lt;p&gt;i wake up at 6 am every friday&lt;/p&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;فرمول ساختن گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCQ5w-zu9_W-dAmWsBpbeZqm70M-c0RS-gfwMU6poBzLbQnJgNnw&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;برای ساختن جمله حال ساده از یک قاعده ی کلی استفاده می شود&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;فاعل +مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مثلا&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i go to work&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من به سرکار می روم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i go to hospital&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من به بیمارستان می روم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i like plants&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من گیاهان را دوست دارم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she likes hip hop&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او رقص هیپ هاپ را دوست دارد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they come our town&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها به شهر ما می ایند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she comes our town&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او به شهر ما می اید&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she arrives&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او می رسد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they feel good&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها احساس خوبی دارند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she has kind family&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او خانوانده مهربانی دارد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;he swims in sea&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او در دریا شنا می کند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I work in hospital&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من در بیمارستان کار می کنم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;He plays football every tuesday&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او هرروز فوتبال بازی می کند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;The bus leaves at half past four&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;اتوبوس ساعت 4 و نیم رفت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I don&#039;t know the answer&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من جواب را نمی دانم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I see my friend every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من هر روز دوستم را می بینم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;he doesn&#039;t often go to the cinema on wednesday&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او بیش تر اوقات چهارشنبه ها به سینما نمی رود&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I see my friend every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من دوستم را هرروز می بینم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I go cinema every tuesday with my sister&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من سه شنبه ها با خواهرم به سینما می روم .&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I visit dentist every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من هر روز به دندان پزشک مراجعه میکنم .&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;the old man walks his cat every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان پیر مرد هرروز با گربه اش به پیاده روی می رود&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;چگونه در گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله منفی بسازیم؟&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساخت جمله منفی فقط کافی است به جمله do یا does + not اضافه کنیم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مثلا&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she doesn&#039;t come our town&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او به شهر ما نمی اید&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she doesn&#039;t like hip hop&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او هیپ هاپ دوست ندارد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i don&#039;t work&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من کار نمیکنم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i don&#039;t like dance&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من رقص را دوست ندارم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they don&#039;t go home&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها به خانه نمی روند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they don&#039;t know him&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها او را نمی شناسند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they do not know you say&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;انها حرف های تورا نفهمیدند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they do not ride&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها نمی رانند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی بسازیم؟&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساخت جمله سوالی کافیست do یا does را به اول جمله بیاوریم توجه داشته باشیم در جمله ای که does می اید هرگز از فعلی که s یا es گرفته نباید استفاده شود فقط از فعل ساده باسد استفاده کرد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مثال&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;dou you love him&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو او را دوست داری&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you like plant&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو گیاهان را دوست داری&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you go to gym&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو به باشگاه می روی&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does she write&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او نوشت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does he go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او رفت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does he eat pizza&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ایا او پیتزا را خورد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they sleep&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ایا ان ها خوابیدند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they solve problem&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ایا ان ها مشکل را حل کردند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they see theacher&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها معلم را دیدند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they visit&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;انها ملاقات کردند&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgw9fDXkHq8uMcMviIZw6u5PdmLRZa6ymhxanQ-a0c4LvpEzYo&quot; style=&quot;font-size: 10pt;&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgw9fDXkHq8uMcMviIZw6u5PdmLRZa6ymhxanQ-a0c4LvpEzYo&quot; style=&quot;font-size: 10pt;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی منفی بسازیم&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do + فاعل + not + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does + فاعل + not + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do&#039;nt + فاعل + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does&#039;nt + فاعل + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساخت جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده کافی است not را بعد از فاعل بیاوریم&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;مثال برای سوال منفی گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do i not give&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من ان را نگرفتم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do we not go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ما نرفتیم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not bring&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها نیاوردند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do we not ride&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ما نراندیم؟&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do i not say&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من نگفتم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do i not arrive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من نرسیدم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does she not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او نیامدdoes he not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او نیامد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها نیامدنذد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو نیامدی&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;شکل دیگر ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده شکل دیگری نیز موجود است به مثال های زیر توجه کنید&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;don not we give&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not we go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not we come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not we bring&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not they come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not they drive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not they say&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she ride&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she give&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not he arrive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they arrive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they eat&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not read&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does she not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does he not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;قیودی که در زبان انگلیسی حال ساده به کار می روند شامل موارد زیر است :&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;every day , once a week , yearly , hourly , weekly , daily&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای مثال :&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;the old man walks his dog every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;پیرمرد هرروز با سگش برای پیاده روی می رود&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i usually drive to work&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;من اثر وقت ها برای رفتن به کار با ماشین می روم&lt;/span&gt; .&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftlps.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fhal.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Ftlps.ir%2F1395%2F11%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F&amp;docid=8FeBDPZ4fuP4wM&amp;tbnid=QxaSqEb1LOa6rM%3A&amp;vet=10ahUKEwiF_8qbvqPcAhUBfFAKHQC7ChcQMwh4KDQwNA..i&amp;w=750&amp;h=416&amp;client=opera&amp;bih=663&amp;biw=1240&amp;q=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87&amp;ved=0ahUKEwiF_8qbvqPcAhUBfFAKHQC7ChcQMwh4KDQwNA&amp;iact=mrc&amp;uact=8&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 4 شهريور 1397ساعت 13:05 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 29

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->