گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی تافل

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/&quot;&gt; گرامر زبان انگلیسی&lt;/a&gt; تافل&lt;/h2&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;در ازمون تافل تقریبا باید تمام گرامر ها را بلد باشید اما بعضی از گرامر ها را ما در این جا به طور اختصار توضیح دادیم که از بقیه مهم تر هستند&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://en.oxforddictionaries.com/grammar&quot;&gt;grammar&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCAoC97BeBD1qR4HhxAIMAEiFmlyBjfrEXo175yT9DXhri_sNO&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری ساختن جمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری در &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;زمان گذشته استمراری در زبان فارسی در واقع همان ماضی بعید استمراری است که مطابق بقیه زما ن ها از قاعده و نظم خاصی تبعیت می کند که ما فرمول زیر را برای ساخت جمله به صورت ماضی بعید استمراری شرح می دهیم&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;فاعل + been+had+فعل + ing&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;برای اینکه جمله منفی بسازید فقط کافیه به جمله not اضافه کنیم و مطابق فرمول زیر عمل کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فاعل +been+not+had+فعل +ing&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;I had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;من می راندم&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;you had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;تو می راندی&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;we had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;ما می راندیم&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;they had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;ان ها می راندند&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;he had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;او می راند&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;you had been driving&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;شما می راندید&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;یادگیری جملات شرطی در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHs-oCOe0q8jAjj9rpGV9aWHpk_mWpJQxGorClBKIu-oTz4J2Y&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به طور کلی هر گاه کاری بستگی به انجام عمل دیگری داشته باشد ان را جمله شرطی می گویند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به جای if در جملات شرطی می توان از کلمات مترادف ان ها استفاده کر مهم ترین این کلمات عبارت اند از&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If not&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Unless&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or less&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Other wise&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;It is time we were at school&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;But for the storm , we should arrived earlier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;زمان های شرطی&lt;br /&gt;1-برای گمانه زنی درمورد آنچه ممکن است اتفاق بیوفتد,&lt;br /&gt;2-آنچه ممکن بود اتفاق بیوفتد&lt;br /&gt;3-و آنچه آرزو داریم که اتفاق بیوفتد استفاده میشوند.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;برای آغاز جملات شرطی اکثرا از if استفاده میشود. بسیاری از افعال در جملات شرطی با یکی از زمان های گذشته ساخته میشوند.&lt;br /&gt;به این نوع زمان &amp;quot;گذشته &amp;quot;غیر واقعی&amp;quot; یا &amp;quot;the unreal past&amp;quot; گفته میشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقی در گذشته نیست.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع قوی در گرامر زبان انگلیسی جنلات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i ask him ,he will do it for me .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;مثال دیگر&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you drink this dirty water,you will get sick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در این گونه جملات فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط در زمان اینده ی ساده است&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;If you come here ,we shall go to the cinama .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر اینجا بیایی به سینما خواهیم رفت .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط به صورت امر :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you see him , give him this massage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر او را دیدی این پیام را به او برسان .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال و جواب شرط هر دو در زمان حال ساده باشند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you put some ice in a warm pot , it change into water .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you solve this problem , you can get a good prize .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید&lt;/p&gt;&lt;p&gt;چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری طریقه مجهول کردن آینده در گذشته ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;مفعول جمله معلوم +be + would should +قسمت سوم اصلی فعل + by +فاعل جمله معلوم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Our teacher would do it&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It would be done by our teacher&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری طریقه مجهول کردن اینده کامل در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;مفعول جمله معلوم +been +have +will shall +قسمت سوم فعل اصلی +by +فاعل جمله معلوم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You will have seen your friends&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Your friends wil have been seen by you&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری کاربرد قید ربط where در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این کلمه اشاره به مکان می کمد و در حقیقت به جای in which به کار می رود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;This is the city were i was born&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;یادگیری کاربرد قید ربط when در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این کلمه به جای in which یا on which به کار می رود&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;The year when he was born&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSI1S3Si6xbywLDW98miY2YGfYcYMxHZFubwXnB2fLAwzlMrjnNvw&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt; یادگیری کاربرد&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;ضمیر ربط which موارد و کاربرد ان در گرامر زبان انگلیسی تافل&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این کلمه در وسط جمله به عنوان کلمه ربط به گار می رود این کلمه به معنی که در فارسی است و اشاره به اشیا می کند این کلمه نیز حالت فعلی و مفعولی دارد که بعد از ان فعل یا فاعل به کار می رود و نیز قبل از ان حروف اضافه هایی مانند about with in on و غیزه به کار می رود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The book which is on the desk is very cheap&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The book which i bought last week was very interesting&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Which را می توان در حالت مفعولی از جمله حذف کرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt; &lt;/h2&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در سه شنبه 4 مهر 1397ساعت 20:19 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 22

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;یادگیری طرز ساختن جمله در &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/conditional-sentences/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwxeiVNs-19fFYkHRoewI0-iBoGKVNFZZ8pSL0MJ5JHU36i2Zi&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;قسمت سوال شرط را subordinate و جزای شرط را principle cluase می گویند .&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;طرز ساختن &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/&quot;&gt;گرامر&lt;/a&gt; زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;If you put some ice in a warm pot , it change into water .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you solve this problem , you can get a good prize .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید&lt;/p&gt;&lt;p&gt;چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i ask him ,he will do it for me .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;مثال دیگر&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you drink this dirty water,you will get sick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در این نوع جملات امکان و احتمال انجام عمل وجود دارد .به طور کلی جملات شرطی ممکن را می توان به سه گروه تقسیم کرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملات شرطی ممکن با امکان وقوع قوی&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملات شرطی ممکن با امکان احتمال وقوع ضعیف&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع خیلی ضعیف&lt;/p&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;معرفی اقسام شرط در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3LDuJnRkZ1BZE6LsVW5aoEGB5aY7B42GrnYinwIfLvSlYtShvQg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به طور کلی از نظر امکان وقوع کار جملات شرطی را به دو دسته تقسیم می کنند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ممکن و غیر ممکن&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به طور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب شرط یا جززای شرط رابطه ی کاملا مستقیمی با انجام فعل سوال شرط دارد :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر زود حرکت می کردم به قطار می رسیدم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i left early ,i should get the rain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در صورتی که سوال شرط در اغاز جمله قرار بگیرد ان را به وسیله ی (،) از بقیه جمله جدا می کنیم ولی چنان چه سوال شرط بعد از جواب در ایو نیازی به ان نیست&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;معرفی جملات شرطی غیر ممکن در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;این نوع جملات خود بر دو دسته تقسیم می شوند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شرط مربوط با اینده امکان وقوع این شرط تقریبا غیر ممکن است&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;مثال برای ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;شرط مربوط به گذشته شرطی که مربوط به گذشته است و انجام ان کاملا غیر ممکن است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If he should accept my proposal ,he may succeed in his life .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر تصادفا پیشنهاد های من را بپذیرد ممکن است در زندگی اش موفق شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;امکان پذیرفتن در این پیشنهاد ها کم است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you should come across with my friend , give him this parcel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر تصادفا با دوستم روبه رو شدی این بسته را به او بده&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supposing he asked you to go with him , what would you do&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فرض کنیم از شما خواهش کرد که با او بروید چه خواهید کرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;He will not be able to get get his desires unless he tries hard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;او به ارزو هایش نخواهد رسید مگر این که سخو بکوشد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بعد از ترکیب های زیر چون عملی فرضی مورد نظر است به جای زمان حال فعل از گذشته و به جای ماضی نقلی از ماضی بعید استفاده می شود . این ترکیب ها عبارت اند از&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I wish ,it is time ,if only ,as if , as thought&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I whish i were 10 years younger now&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ای کاش اکنون ده سال جوان تر بددم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I wish i had seen you yesterday&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ای کاش شما را دیروز می دیدم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It is time we were at school&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;But for the storm , we should arrived earlier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;در این گونه جملات با این که منظور از بیان شرط زمان حال و گاهی اینده است چون عمل فرضی است .فعل سوال شرط در گذشته ی التزامی و فعل جواب شرط با should یا would و mightیا couldبا مصدر ساده است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If he took his exams tomarrow ,he might pass them&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر فردا امتحاناتش را می داد ممکن بود قبول شود&lt;/p&gt;&lt;p&gt;در این جمله فرض قضیه مورد نظر است که احتمالش خیلی ضعیف است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If i studied this book ,i would buy it .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر این کتاب را مطالعه می کردم ان را می خریدم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;صورت فرضی قضیه مورد نظر است مطالعه نمی کنم و در نتیجه نیز نمی خرم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;این نوع شرط را شرط حال می گویند که متضمن یک امر منفی و تصوری است&lt;/p&gt;&lt;p&gt;گاهی فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده می یازند در این صورت امکان وقوع عمل از شرط تصوری بیش تر است و انجام شرط به موافقت عامل دیکر بستگی دارد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you would put up with difficulties ,i might support you&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر با مشکلات می ساختید ممکن بود از شما حمایت کنم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you had known this matter yesterday , i should have told it to you&lt;/p&gt;&lt;p&gt;اگر دیروز این مطلب را می دانستم ان را به شما می گفتم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you had solved this problem , you could have passed your exam&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot;&gt;اگر این مسئله را حل کرده بودید می توانستید در امتحان قبول شوید&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQF1qvpHRdFM7YXm-vZ3X2v8CMlnvVfz_5HkB-UWow6G5jUmTRxug&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/&quot;&gt;گرامر انگلیسی&lt;/a&gt;&amp;nbsp;آموزش صفر تا صد &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/tag/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1397ساعت 21:42 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 26

گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،


برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در جمعه 20 مرداد 1397ساعت 14:58 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 25

گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،


برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در سه شنبه 4 مهر 1397ساعت 20:22 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 29

گرامر زبان انگلیسی حال ساده

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2 style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/&quot;&gt;گرامر انگلیسی&lt;/a&gt; زمان حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlaoLSVV55Pc6sTAGhOU1HopTcvEyPuZ1unPwTuEaFZH5A_Mg5&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;در چه مواردی از &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/simple-present/&quot;&gt;گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/a&gt; استفاده میکنیم؟&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;1-وقتی بخواهیم حقیقت یا علمی را بیان کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-وقتی بخواهیم دو عمل که یکی در زمان کوتاه تر و دیگری در زمان طولانی تر انجام شده بیان کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-وقتی نقل قولی از بزرگان یا دانشمندان را بخواهیم بیان کنیم&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-برای به کار بردن عاداتی که تکرار می شوند&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5-برنامه های اینده که برنامه ریزی شده اند .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6-برای فعل های حالت که علایق شخصی فردی رانشان می دهند .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7-برای بیان توانایی ها و استعداد&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8- بعد از حرف های ربط&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;مثال برای usage &lt;a href=&quot;http://www.xn--mgbtb3f1z.com/&quot;&gt;گرامر&lt;/a&gt; زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;she likes plant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;she solves problem&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.....:antony rabbin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;she usually drive to hospital&lt;/p&gt;&lt;p&gt;she born in tehran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ali has a ticket tomarrow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;zahra has black eyes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;i see my mother every tuesday&lt;/p&gt;&lt;p&gt;i go to gym every day&lt;/p&gt;&lt;p&gt;i wake up at 6 am every friday&lt;/p&gt;&lt;h2 align=&quot;baseline&quot;&gt;فرمول ساختن گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCQ5w-zu9_W-dAmWsBpbeZqm70M-c0RS-gfwMU6poBzLbQnJgNnw&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;برای ساختن جمله حال ساده از یک قاعده ی کلی استفاده می شود&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;فاعل +مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مثلا&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i go to work&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من به سرکار می روم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i go to hospital&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من به بیمارستان می روم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i like plants&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من گیاهان را دوست دارم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she likes hip hop&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او رقص هیپ هاپ را دوست دارد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they come our town&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها به شهر ما می ایند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she comes our town&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او به شهر ما می اید&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she arrives&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او می رسد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they feel good&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها احساس خوبی دارند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she has kind family&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او خانوانده مهربانی دارد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;he swims in sea&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او در دریا شنا می کند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I work in hospital&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من در بیمارستان کار می کنم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;He plays football every tuesday&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او هرروز فوتبال بازی می کند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;The bus leaves at half past four&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;اتوبوس ساعت 4 و نیم رفت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I don&#039;t know the answer&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من جواب را نمی دانم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I see my friend every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من هر روز دوستم را می بینم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;he doesn&#039;t often go to the cinema on wednesday&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او بیش تر اوقات چهارشنبه ها به سینما نمی رود&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I see my friend every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من دوستم را هرروز می بینم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I go cinema every tuesday with my sister&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من سه شنبه ها با خواهرم به سینما می روم .&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;I visit dentist every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من هر روز به دندان پزشک مراجعه میکنم .&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;the old man walks his cat every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان پیر مرد هرروز با گربه اش به پیاده روی می رود&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;چگونه در گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله منفی بسازیم؟&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساخت جمله منفی فقط کافی است به جمله do یا does + not اضافه کنیم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مثلا&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she doesn&#039;t come our town&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او به شهر ما نمی اید&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;she doesn&#039;t like hip hop&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او هیپ هاپ دوست ندارد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i don&#039;t work&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من کار نمیکنم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i don&#039;t like dance&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من رقص را دوست ندارم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they don&#039;t go home&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها به خانه نمی روند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they don&#039;t know him&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها او را نمی شناسند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they do not know you say&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;انها حرف های تورا نفهمیدند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;they do not ride&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها نمی رانند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی بسازیم؟&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساخت جمله سوالی کافیست do یا does را به اول جمله بیاوریم توجه داشته باشیم در جمله ای که does می اید هرگز از فعلی که s یا es گرفته نباید استفاده شود فقط از فعل ساده باسد استفاده کرد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مثال&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;dou you love him&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو او را دوست داری&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you like plant&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو گیاهان را دوست داری&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you go to gym&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو به باشگاه می روی&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does she write&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او نوشت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does he go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او رفت&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does he eat pizza&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ایا او پیتزا را خورد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they sleep&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ایا ان ها خوابیدند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they solve problem&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ایا ان ها مشکل را حل کردند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they see theacher&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها معلم را دیدند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they visit&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;انها ملاقات کردند&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;baseline&quot; style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgw9fDXkHq8uMcMviIZw6u5PdmLRZa6ymhxanQ-a0c4LvpEzYo&quot; style=&quot;font-size: 10pt;&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgw9fDXkHq8uMcMviIZw6u5PdmLRZa6ymhxanQ-a0c4LvpEzYo&quot; style=&quot;font-size: 10pt;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی منفی بسازیم&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do + فاعل + not + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does + فاعل + not + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do&#039;nt + فاعل + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does&#039;nt + فاعل + مصدر بدون to&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساخت جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده کافی است not را بعد از فاعل بیاوریم&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;مثال برای سوال منفی گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do i not give&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من ان را نگرفتم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do we not go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ما نرفتیم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not bring&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها نیاوردند&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do we not ride&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ما نراندیم؟&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do i not say&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من نگفتم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do i not arrive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;من نرسیدم&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does she not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او نیامدdoes he not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;او نیامد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ان ها نیامدنذد&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you not come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;تو نیامدی&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;شکل دیگر ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده شکل دیگری نیز موجود است به مثال های زیر توجه کنید&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;don not we give&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not we go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not we come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not we bring&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not they come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not they drive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do not they say&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she ride&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not she give&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does not he arrive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they arrive&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they come&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they eat&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not go&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do they not read&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does she not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;does he not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;do you not learn&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;قیودی که در زبان انگلیسی حال ساده به کار می روند شامل موارد زیر است :&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;every day , once a week , yearly , hourly , weekly , daily&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;برای مثال :&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;the old man walks his dog every day&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;پیرمرد هرروز با سگش برای پیاده روی می رود&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;i usually drive to work&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;من اثر وقت ها برای رفتن به کار با ماشین می روم&lt;/span&gt; .&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftlps.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fhal.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Ftlps.ir%2F1395%2F11%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F&amp;docid=8FeBDPZ4fuP4wM&amp;tbnid=QxaSqEb1LOa6rM%3A&amp;vet=10ahUKEwiF_8qbvqPcAhUBfFAKHQC7ChcQMwh4KDQwNA..i&amp;w=750&amp;h=416&amp;client=opera&amp;bih=663&amp;biw=1240&amp;q=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87&amp;ved=0ahUKEwiF_8qbvqPcAhUBfFAKHQC7ChcQMwh4KDQwNA&amp;iact=mrc&amp;uact=8&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 4 شهريور 1397ساعت 13:05 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 29

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->

صفحه قبل 1 صفحه بعد